Regulamin zakupów, Regulamin półkoloniI, umowa

Regulamin zakupów

Przed dokonaniem zakupu usług w półkolonii w Wake Family wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych Klient zawiera ze Sport Resorts Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego, pod numerem KRS: 0000601754, NIP: 5213722665 („SRS”). w Warszawie umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

Półkolonie (turnusy) można rezerwować online za pośrednictwem strony internetowej www.polkoloniewakeboardowe.pl

Należność za półkolonie należy uregulować w trakcie rezerwacji przelewem bankowym.

Korzystanie z turnusów półkolonii odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Zapisy na turnus są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.

Zakupione turnusy obowiązują w danym sezonie, niewykorzystane dni przepadają a pieniądze nie podlegają zwrotowi.

Opłacenie turnusu półkolonii jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zakupów, regulaminu półkolonii oraz umowy.

Regulamin Półkolonii

 1. Każdy uczestnik zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Każdy uczestnik ma prawo do:
  1. pełnego skorzystania z programu zajęć rekreacyjnych oraz warsztatów,
  2. korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów,
  3. wnoszenia własnych propozycji do programu,
  4. uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry,
  5. poszanowania swoich poglądów i przekonań,
  6. kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach,
 3. Uczestnik zobowiązany jest:
  1. przestrzegać regulaminów, obiektów sportowych i ośrodka, w których odbywają się zajęcia oraz stosować się do poleceń trenerów i wychowawców,
  2. zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną,
  3. realizować program oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
  4. dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt,
  5. odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób,
  6. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa,
  7. informować kadrę o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę),
  8. dbać o higienę i schludny wygląd.
 4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć.
 5. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami należy zwracać się do trenerów, instruktorów i opiekunów.
 6. Korzystanie z obiektów i ze sprzętu sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem.
 7. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.
 8. obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 9. W trakcie zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów itp.
 10. Organizatorzy i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
 11. Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu.
 12. W trakcie trwania zajęć nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 13. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika podróży/wycieczki.
 14. Podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 15. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo stosowania środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa innych uczestników, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony na koszt własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 4 godz.
 16. Zezwalam na używanie wizerunku dziecka, uczestnika w celach marketingowych.
 17. W przypadku gdy nie wyrażasz zgody na użycie wizerunku uczestnika w celach marketingowych , poinformuj nas o tym mailowo.
 18. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub przeniesienia uczestnika na inny termin, w przypadku gdy nie uzbiera się wystarczająca ilość osób.

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem, akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się (moje dziecko) do jego przestrzegania a opłata za półkolonie jest równoznaczna z jego akceptacją.

umowa

o świadczenie usług w zakresie udziału w półkoloniach letnich zawarta pomiędzy:

Sport Resorts Solutions Sp. z o.o. Puławska 2

02-566 Warszawa

NIP 521 372 26 65

zwanym w dalszej części „Organizatorem”,

a rodzicem lub opiekunem zgłaszającym Uczestnika półkolonii, zwanym w dalszej części „Zgłaszającym”.

§ 1

POSTANOWIENIA OGOLNE

 1. Karta kwalifikacyjna oraz Regulamin półkolonii stanowi integralna część niniejszej umowy.
 2. Organizator zaświadcza, iż organizowana półkolonia jest zgodna z wszelkimi wymogami prawnymi dotyczącymi zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz została oficjalnie zgłoszona w Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 3. Organizator zobowiązuje się ubezpieczyć Uczestników półkolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na każde dziecko.
 4. Zawarcie umowy następuje po akceptacji warunków niniejszej umowy i opłaceniu półkolonii

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania sit z regulaminem i zapoznania z nim Uczestnika półkolonii. Uczestnik półkolonii ma obowiązek przestrzegać regulaminu półkolonii.
 2. Za szkody zawinione przez Uczestnika odpowiedzialność finansowa ponosi Zgłaszający.
 3. Organizator nie odpowiada za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) przedmioty zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania półkolonii.
 4. Organizator nie zwraca kosztów za świadczenia niewykorzystane z winy Uczestnika / Zgłaszającego.

§ 3

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest:
  • brać udział w całym programie wyjazdu,
  • stosować sit do poleceń wychowawców i opiekunów,
  • przestrzegać regulaminu obowiązującego na terenie placówki, w której odbywa się półkolonia
  • pokryć ewentualne szkody, zaistniałe wskutek swojego działania na jej terenie lub w innych miejscach,
  • nie przeszkadzać innym w korzystaniu z atrakcji,
  • utrzymywać w porządku i czystości miejsce odbywania półkolonii.
 2. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach uczestnik może zostać wydalony z półkolonii bez zwrotu opłaty za półkolonie.

§ 4

OPŁATY

 1. Koszt jednego turnusu półkolonii jest podany na stronie internetowej rezerwacji online.
 2. Opłata za półkolonie następuje w momencie złożenia rezerwacji i pokrywa 100% wartości półkolonii.
 3. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 14 dni przed datę ich rozpoczęcia, Organizator zwraca wpłacona 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 4. W przypadku rezygnacji związanej z kwarantanną uniemożliwiająca uczestnictwo dziecka w półkolonii, przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

§ 5

ODWOŁANIE PÓŁKOLONII

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu/ów półkolonii w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących przypadki siły wyższej.
 2. Klient w przypadku odwołania turnusu/ów półkolonii z przyczyn wskazanych w punkcie 1. ma prawo do:
  1. zwrotu całości wniesionych opłat lub skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa w przypadku odwołania turnusu/ów półkolonii przed jej/ich rozpoczęciem,
  2. zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni turnusu w przypadku odwołania części turnusu.
 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszający wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie Uczestnika w czasie półkolonii. Oraz wyraża zgodę na publikowanie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych związanych z działalnością Wake Family. W przeciwnym razie należy zgłosić brak zgody Organizatorowi.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oświadczam, że zapoznałem się z umową, akceptuję wszystkie jej warunki i zobowiązuję się do jej  przestrzegania a opłata za półkolonie jest równoznaczna z akceptacją umowy.